En Liberapay-grupp koordinerar donationer från flera givare till flera mottagare. Donatorer väljer hur mycket de vill ge, mottagarna beslutar hur de ska dela pengarna, Liberapay beräknar och genomför överföringarna från givarna till mottagarna.

Teams är för peer-to-peer donationer, de kan inte användas av en juridisk enhet för att distribuera donationer till sina medlemmar.

Att skapa en grupp

Du måste logga in på ditt konto först.

Att bli en gruppmedlem

När du har bidragit till ett gruppprojekt, be dess medlemmar att bjuda in dig. Glöm inte att berätta vad ditt användarnamn är.

Delning av pengarna

Teamen har inte en hierarki, alla deras medlemmar är jämnlikar och sätter sin egna andel.

Du kan ändra din andel från din grupps instrumentpanel. Den innehåller tabeller som visar de nominella andelarna för alla medlemmar för nästa och föregående utbetalningsdag, samt en uppskattning av de faktiska belopp som de kommer få under nästa utbetalningsdag.

De nominella andelarna är de råa siffrorna som medlemmarna anger själva, de faktiska andelarna beräknas av systemet: först summeras de nominella andelarna, sedan beräknar den procenten som varje andel representerar, och slutligen tillämpar den dessa procentsatser på den tillgängliga inkomsten . Nominella andelar fungerar även som tak: den faktiska andelen är aldrig högre än dess nominella, även om ytterligare kapital finns tillgängligt.

Du kanske undrar varför vi behandlar nominella andelar som tak i stället för enkla procenttal. Det beror på att ha ett tak tillåter en grupp att ha outnyttjade inkomster (kallas "rester"), och det är bra på flera sätt. För det första tillhandahåller det en "kudde" som stabiliserar gruppmedlemmarnas inkomster. För det andra så underlättar det integrationen av nya medlemmar i en grupp, eftersom när de ökar sin andel så de minskas resterna istället för att påverka de andra medlemmarnas inkomster. För det tredje tillåter den vår programvara att anpassa de belopp som givarna faktiskt överför till gruppmedlemmarna på ett sätt som balanserar givarnas bidrag över tid, vilket gör systemet mer rättvist. Slutligen uppmuntrar det till att donera till en grupp även om det redan har nått sitt finansieringsmål, vilket är bra för gruppens inkomst.

Automatiska andelar

Som standard har alla gruppmedlemmar sin andel satt till specialvärdet 'auto', vilket motsvarar en lika stor del av resterna. Med andra ord, de medlemmar som sätter sina andelar uttryckligen finansieras först, sedan fördelas det som finns kvar i lika stora belopp till de medlemmar som har automatiska andelar.

Regulering av andelsbelopp

När "andelsstrypning" är aktiverat för en grupp, kan dess medlemmar inte öka sina andelar högre än ett tak beräknat på de nominella andelarna vid tidpunkten för föregående utbetalningsdag. Denna mekanism är avsedd att uppmuntra att nya bidragsgivare att gå med i gruppen genom att se till att de inte tar en oproportionerlig del av inkomsten under de första veckorna.

Gränsen fungerar så här: du kan alltid höja din andel till 1,00 US$ om det var under det, du kan fördubbla din andel jämfört med föregående vecka, du kan höja din andel för att ta gruppens resterande inkomst, och du kan ta med din andel upp till nivån för medianandelen i föregående utbetalningsdag. Oavsett vilken av dessa möjligheter som resulterar i det högsta beloppet är ditt tak för veckan.

Andelar är inte begränsade om gruppen bara har en medlem, eller om alla den föregående veckans andelar var noll (vilket är fallet för alla nya grupper som har skapats efter den senaste utbetalningsdagen).

Kontakta supporten om du vill aktivera eller inaktivera gränserna för ett befintlig grupps andelar. Glöm inte att ta med bevis på att förändringen har godkänts av de andra gruppmedlemmarna.

Ta bort gruppmedlemskap

Du kan lämna en grupp från din grupps kontrollpanel.

Att sparka en medlem ur en grupp är inte implementerat ännu. Vänligen kontakta supporten för att bevisa att medlemmen måste sparkas ut och att det finns enighet om det bland de andra medlemmarna.

Stänga en grupp konto

En gruppkonto stängs automatiskt när den sista medlemmen lämnar.